_74A7188

  Duration Info : 15 – 20 hrs
  Class Size : 4 – 10
  Age : 8+, Adult
  Price :

– After school & Weekend  ฿9,000 / Course (10 Classes)
– 5 days Camp ฿9,000 / Course (Monday – Friday 10.30-15.30)

See Voucher
***Voucher can use for any course except Summer Camp and Workshop

PHOTOGRAPHY

Great way to kick-start your Photography skills.

  • เรียนรู้ประเภทของกล้อง รวมถึงเรื่องแสง-เงา และการจัดแสงใน Studio เพื่อถ่ายวัตถุที่มีรูปทรงและพื้นผิวที่ต่างกัน
  • เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุแต่ละประเภทให้มีความโดดเด่น, น่าสนใจ และสามารถเล่าเรื่องได้
  • เทคนิคการถ่ายภาพคนในอิริยาบทต่างๆ (Studio)
  • การถ่ายภาพแสงธรรมชาติ นอกสถานที่
  • การตกแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความสวยงามมากขึ้น