CA-w

  Duration Info : 15 – 20 hrs.
   Class Size : 4 – 10
  Age : 4 – 8

Price : ฿8,600 (สำหรับ Summer Camp จันทร์ – พฤหัสบดี)
และหลังเลิกเรียนหรือเสาร์ – อาทิตย์ 10 ครั้ง/คอร์ส (ครั้งละ 2 ชม.)
และ workshop 5ชม.สำหรับวันเสาร์หรืออาทิตย์

See Voucher
(Purchase a voucher to access any courses on demand)

CREATIVE ART PROGRAM

เด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผ่าน ดนตรี, ศิลปะ และการแสดง เพื่อถ่ายทอดจินตนาการตามขั้นตอนของ Creative มืออาชีพ ในบรรยากาศที่สนุกสนานและอิสระทางความคิด

– กิจกรรมดนตรี ร้องเพลงและพูดคุยทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเพลง จากนั้นต่อยอดจินตนาการและแต่งเรื่องตอนจบของเพลง
– กิจกรรมศิลปะ เรียนรู้การวาดภาพแบบร่างจากจินตนาการ, การวาดภาพ Concept board และการใช้สีน้ำ
– เรียนรู้เรื่อง Character ของตัวแสดงต่างๆ และออกแบบ Characters ต่างๆที่อยู่ในเรื่องราวที่เราแต่งขึ้น
– เรียนรู้การเรียงลำดับความคิดด้วยการฝึกวาด Storyboard
– กิจกรรมศิลปะการแสดง เรียนรู้พื้นฐานการแสดง การใช้สีหน้า, ท่าทาง, และเสียง และการกำกับการแสดงจากบทละครที่แต่งขึ้นเอง
– การ Present ผลงาน, การแสดง และการกำกับการแสดง

LEARNING OUTCOMES

  • Music for creativity and inspiration
  • Sketch ideas and Concept board
  • Artistic skill (Painting, Drawing, Clay-works)
  • The Art of storytelling
  • Storyboard creating
  • Directing and Acting