Portfolio-w

  Duration Info : 20 hrs.
  Class Size : 4 – 10
  Age : 10+, Adult
 Price : See Voucher
(Purchase a voucher to access any courses on demand)

PORTFOLIO DESIGN

กลยุทธ์การรวบรวมผลงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับตนเอง ด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ