design-w

  Duration Info : 15 – 20 hrs.
   Class Size : 4 – 10
  Age : 8+

Price : ฿8,600 (สำหรับ Summer Camp จันทร์ – ศุกร์)
และหลังเลิกเรียนหรือเสาร์ – อาทิตย์ 10 ครั้ง/คอร์ส (ครั้งละ 2 ชม.)
และ workshop 5ชม.สำหรับวันเสาร์หรืออาทิตย์

See Voucher
(Purchase a voucher to access any courses on demand)

DESIGN PROGRAM

หลักสูตรการออกแบบพื้นฐานทางด้าน Graphic design, Architecture design, Product design, Fashion design, Character design และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอย่างมืออาชีพ

– เรียนรู้พื้นฐานศิลปะการวาดภาพและลงสีน้ำ ต่อยอดไปสู่งานออกแบบต่างๆ ตั้งแต่ Graphic design, Architecture, Product design และ Character design
– เรียนรู้เข้าใจ Concept Idea ของงานออกแบบแต่ละประเภทเพื่อหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ และลงมือวาด Ideas ของตัวเองในรูปแบบ Sketch design
– เรียนรู้การวาด Concept board
– สร้างงานประดิษฐ์จาก Concept Idea เป็นผลงานที่จับต้องได้จากวัสดุต่างๆ (ModelMaking)
– เรียนรู้การเรียงลำดับความคิดเพื่อถ่ายทอดและนำเสนอผลงานของตนเอง และ Present ผลงานหน้าชั้นเรียน

LEARNING OUTCOMES

  • Get inspired
  • Conceptual Design
  • Present ideas
  • Develop ideas
  • Create a new reality